Adatkezelési Nyilatkozat

Festő Party Stúdió

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Hatályos: 2017. február 16.

 

Kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési Irányelveket.

 

PREAMBULUM

 

Az Adatkezelő tevékenysége festészeti workshop, amelynek keretében elsődlegesen a Facebookon javasolt és lehetséges marketing eszközökkel és módszerekkel kapcsolatos rajz,festő,kreatív hobby tevékenységet végez. Ezen tevékenysége során személyes adatokat bocsáthatnak a felhasználói és ügyfelei a rendelkezésére, így Adatkezelő a kapcsolódó adatkezelés jogszabályi tisztaságának érdekében megalkotja jelen Adatvédelmi Irányelveit.

 

Adatkezelő felelős a jelen Irányelvek kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a www. festopartystudio.hu weboldalon érhető el.

 

Az Adatkezelő adatai

 

Az adatok kezelője: Hulin Gabriella e.v

lakcím: 1133 Budapest Tisza utca 11

elektronikus levelezési címe: hulingaby@gmail.com

telefonszáma: +36 70 396 5688

honlap: www.festopartystudio.hu

adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban

 

 

I.)    A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL MEGADOTT ADATOK KEZELÉSE

 

 

1.)        Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

 

A felhasználók (továbbiakban: „Felhasználók”) a weboldalon az alábbiak szerint adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 

–        A főoldalon hírlevélre feliratkozáskor a „Név” és „Email cím” mező kitöltésével;

–        A főoldalon aktuális promóció igénybevételekor a „Név” és „Email cím” mező kitöltésével

–        a https://www.facebook.com/festopartystudio oldalon hírlevélre történő feliratkozás során (lásd I.) rész 1.) pont a. és b.);

–        konkrét szolgáltatás megrendelésével, egyedi megrendelő kitöltése révén.

 

 1. A főoldalon történő hírlevél és promóció feliratkozás

 

A Felhasználóknak a www.festopartystudio.hu oldalon a hírlevél adatbázisba történő feliratkozáshoz kizárólag a nevüket és email címüket, mint személyes adatot kötelező megadniuk. A promócióra való feliratkozáskor szintén kizárólag a nevüket és email címüket, mint személyes adatot kötelező megadniuk a Felhasználóknak, ugyanakkor az Adatkezelő a Felhasználó kifejezett hozzájárulása birtokában hírlevelet küldhet a promócióra feliratkozók számára is.

 

Az email marketing szolgáltató a következő adatokat kezelheti (Adatkezelő ezen adatokhoz nem fér hozzá, azokat nem kezeli):

 • helyszín
 • időzóna
 • nyelv
 • feliratkozás dátuma
 • IP cím

Az Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy az email marketing szolgáltató adatkezelése és adatbiztonsága kapcsán sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozik felelősséggel, arra kizárólag az adott szolgáltató adatvédelmi irányelvei és szabályzatai irányadóak.[A1]

 

A hírlevéladatbázisba történő bekerüléshez a Felhasználónak kifejezetten el kell fogadnia jelen Adatkezelési Irányelveket (ld. 3. pont).

 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

 

 

 

Az ügyfelekre vonatkozó adatkezelés

 

Adatkezelő kijelenti, hogy a vele ügyfélkapcsolatban álló, így egyedi szerződést megkötő Felhasználók egyedi szerződésben szereplő személyes adatait mindenkor a vonatkozó törvényekkel összhangban kezeli.

 

Az ügyfelek kapcsán az alábbi személyes adatokat kezeli az Adatkezelő:

 • Név / Cégnév
 • Cím/Székhely
 • E-mail
 • Telefon
 • Kapcsolattartó neve
 • Facebook oldal(ak) linkje
 • Aláírás
 • Számlázási cím

 

2.)        Az adatkezelés célja és időtartama

 

Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az alábbi célból kezeli:

 

–        hírlevélre és promócióra történő feliratkozás esetén kapcsolattartás, hírlevélküldés, valamint a terméket érintő információkra vonatkozó tájékoztatás céljából.

 

 

 

 

 

3.)        A személyes adatok kezelésének jogalapja

 

A személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul, melynek jogalapja az Infotv. 5. (1) bekezdése (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

 

Az online hírlevélre, illetőleg promócióra történő feliratkozás során az adatok kezelésére vonatkozó mező kitöltésével és a kapcsolódó checkbox kipipálásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

Az Adatkezelő az ügyfelekre vonatkozó adatokat a közöttük létrejött egyedi szerződés alapján jogosult kezelni, az ügyfélkapcsolat és az egyedi szerződés rendeltetésének megfelelően, a szerződésszerű teljesítés érdekében. A Felhasználó az egyedi megrendelő kitöltésével, aláírásával és Adatkezelő részére történő megküldésével kifejezetten hozzájárul az abban szereplő személyes adatainak kezeléséhez.

 

4.)        Az adatkezelési tevékenység

 

Az Adatkezelő az adatkezelés körében az adatokra vonatkozóan különösen az alábbi tevékenységeket végezheti: gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás az adatkezelés célja szerint, lekérdezés, zárolás, törlés és megsemmisítés, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

 

Az Adatkezelő vonatkozó jogszabályi kötelezettsége hiányában a rendelkezésére álló személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, össze nem hangolja vagy össze nem kapcsolja.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

 

A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a weboldalon, azok helyességéről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik. Amennyiben nem saját személyes adataikat adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelőnek kétsége merül fel a megadni kívánt adatok helyességét illetően, kérheti a Felhasználótól azok igazolását. Amennyiben a Felhasználó ennek nem kíván eleget tenni, adatai a továbbiakban nem kezelhetők.

Az Adatkezelő sem közvetlenül, sem közvetve nem felel semmilyen jogkövetezményért, amely abból ered, hogy a felhasználó nem saját személyes adatait adta meg, abban az esetben sem, ha kétely esetén kérte azok igazolását.

 

5.)        Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

 

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő[A3] , illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó (ld. következő pont) a hatályos jogszabályok szerint jogosult.

 

Az Adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat harmadik félnek illetve feleknek nem továbbítja, ide nem értve, ha arra jogszabályi kötelezettség alapján valamely hatóság, állami, közigazgatási szerv, bíróság felszólítja és az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok alapján azt nem jogosult megtagadni.

 

Az Adatkezelő kezeléséből ügyfelei személyes adatai egyebekben nem kerülnek ki.

 

6.)        Az Adatfeldolgozó

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő tevékenysége során rendelkezésére bocsátott személyes adatok tárolását végzi Adatkezelő részére. Az Adatfeldolgozó kizárólag a hírlevél és promócióra történő feliratkozás kapcsán megadott név é email cím adathoz férhet hozzá. Az Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy a Mailchimp szolgáltató adatkezelése és adatbiztonsága kapcsán sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozik felelősséggel, arra kizárólag a Mailchimp adatvédelmi irányelvei és szabályzatai irányadóak.[A4]

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a weboldalra látogatókat.

 

Az ügyfelekre vonatkozó személyes adatok kapcsán az Adatkezelő külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe, azokat saját maga tárolja külső tárhelyszolgáltató nélkül.

 

7.)        A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

 

Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad:

 

–        az általa kezelt személyes adatairól,

–        azok forrásáról,

–        az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–        az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről

–        az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@festopartystudio.hu e-mail címen a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

 

Felhasználó jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni az info@festopartystudio.hu e-mail címen. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet legkésőbb a kérés beérkezését követő 5 (öt) napon belül. Amennyiben az Adatkezelőnek kétsége merül fel a megadni kívánt adatok helyességét illetően, kérheti a Felhasználótól azok igazolását. Amennyiben a Felhasználó ennek nem kíván eleget tenni, adatai a továbbiakban nem kezelhetők.

 

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az info@festopartystudio.hu e-mail címen, a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

 

Törlés helyett az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

 

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére hírlevelet. A felhasználó a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az info@festopartystudio.hu e-mail címen, vagy a hírlevélben szereplő leiratkozó linken. Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a hírlevél adatbázisából és a felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 

 

–      ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 

–      ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

–      a törvényben meghatározott egyéb esetben. Amennyiben ilyen egyéb eset állna fenn, Adatkezelő az érintett Felhasználót arról minden esetben olyan határidőben tájékoztatja, hogy a Felhasználó megfelelően tudja gyakorolni tiltakozáshoz való jogát.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

II.)   A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN EGYÉBKÉNT GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK, A COOKIE-KRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

1.)        Milyen információkat gyűjtünk a weboldal használatával összefüggésben?

 

Amennyiben a felhasználó a weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

 

A weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a weboldallal összefüggésben.

 

Ilyen adatok a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

 

Adatkezelő a weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt cookie-kat használ. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmazna.

 

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

 

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

2.)        Hogyan használjuk ezeket az információkat?

 

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

 

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a weboldal teljes használatról.

 

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

 

3.)        Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:

 

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

 

III.)  LINKEK

 

Az Adatkezelő a weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

 

IV.) ADATBIZTONSÁG

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó(k) érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

 

A felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

 

V.)  JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az  info@festopartystudio.hu e-mail címre. Javasoljuk, hogy amennyiben az adatkezelésünk kapcsán bármely okból panasza lenne, azt bármely eljárás kezdeményezése előtt először az Adatkezelőnek küldje meg.

 

Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy a fent feltüntetett telefonszámon kizárólag általános tájékoztatást tud nyújtani, a Felhasználó bármely jognak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatát Adatkezelő kizárólag írásban fogadhatja el.

 

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; www.naih.hu; Tel: +36 1 391 1400; ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

VI.) EGYÉB           RENDELKEZÉSEK

 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.